Milan Smädo - MIS ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

 
wirtgen w 500 optimas de mag 40c

O spoločnosti

Firma Milan Smädo – MIS, údržba ciest a komunikácií vznikla 1.8.1991 ako jedna z firiem zameraných na služby v meste Banská Bystrica v oblasti údržby a opráv mestských komunikácií. Minulý rok si pripomenula 15 rokov úspešného pôsobenia na Slovenskom trhu. Od svojho vzniku vyniká kvalitnou, rýchlou a hlavne estetickou prácnou.

Firma vo svojej histórii vybudovala niekoľko pozoruhodných stavieb, ktoré zvýrazňujú jej činnosť. V Banskej Bystrici sa jedná napr. o: rekonštrukcia Námestie SNP, Moyzesove námestie, Dolná ulica, Kuzmányho ulica, Húšták - autobusová zastávka, Národná ulica, Lazovná ulica, Robotnícka ulica, komunikácie a spevnené plochy Pršianska terasa, Malachovské skalky, polyfunkčný dom Rudohorská ulica, rekonštrukcia Námestia Slobody.

Rovnomerne so zvýšenými požiadavkami mesta ako aj situácii na trhu dopravných stavieb sa rozrastala aj kapacitná vybavenosť firmy vo všetkých oblastiach. V oblasti ľudského potenciálu firma disponuje s dostatkom kvalifikovaných pracovníkov, ktorých riadi manažment s dostatkom odborných skúseností a teoretických vedomostí. Na základe posúdenia svojich schopností a zabezpečenia ďalšieho rozvoja firmy vybudovala systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000, o čom svedčí úspešné vykonanie certifikačného auditu a získanie certifikátu. Progres firmy sa prejavuje aj vo vybavení mechanizmami, ktoré patria medzi technickú špičku